Wydawca treści Wydawca treści

ZASADY REZERWACJI

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rezerwacji.

 1. Rezerwacji pobytu w Ośrodku w określonym pokoju i terminie można dokonać:
  pisemnie (faxem, emailem, listem), telefonicznie, osobiście w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi lub u Administratora Ośrodka.
   
 2. Rezerwacja noclegu w sposób inny niż za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez upoważnionego pracownika RDLP w Łodzi lub u Administratora Ośrodka.
   
 3. W potwierdzeniu rezerwacji określa się wysokość i termin wpłaty zadatku, pełnej wartości usługi oraz numer rachunku bankowego, na które powinien być wpłacony zadatek.
   
 4. Dokonanie rezerwacji uznaje się za skuteczne dopiero z chwilą wpłacenia zadatku przez Klienta na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy.
   
 5. Przy rezerwacji terminu pobytu wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 40% kwoty wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika w ciągu pięciu dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Nie później niż na 14 dni przed rezerwowanym terminem Klient jest zobowiązany do uregulowania ceny usługi w pełnej wysokości.
   
 6. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z usługi i powoduje automatyczne wykreślenie Klienta z prowadzonego systemu rezerwacji, a tym samym odstąpienie od umowy o świadczenie usługi.
   
 7. Przy rezerwacji do 5 dni przed przyjazdem do Ośrodka, cenę usługi w pełnej wysokości Klient jest zobowiązany uregulować w całości nie później niż w dniu przybycia do Ośrodka.
   
 8. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej faktura VAT wystawiana będzie na życzenie Klienta. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji.
   
 9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, składając pisemne (faxem, listem poleconym, lub pocztą elektroniczną) oświadczenie o rezygnacji
  z usługi. Ponosi jednak ryzyko utraty zadatku w całości, w przypadku rezygnacji z rezerwacji po wpłacie zadatku, gdy nie dokonał pełnej wpłaty przed rozpoczęciem usługi w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji.
   
 10. Klient, na podstawie złożonego wniosku, może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty z tytułu rezerwacji gdy zarezerwowane i niewykorzystane przez Klienta miejsca zostały sprzedane na rzecz innych Klientów. W przypadku, gdy zarezerwowane miejsca nie zostaną sprzedane lub klient nie złoży w terminie 14 dni wniosku zwrot wpłaconej kwoty, traci prawo do jej zwrotu. Kwota podlegająca zwrotowi zostaje pomniejszona o ilość noclegów niesprzedanych a wcześniej zarezerwowanych.