Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwacja

Rezerwacji pobytu w Ośrodku w określonym pokoju i terminie można dokonać: pisemnie (faxem, emailem, listem), telefonicznie, osobiście w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi lub u Administratora Ośrodka.

 

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:
Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi z siedzibą: ul. Matejki 16, 91-402 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rdlp@lodz.lasy.gov.pl, lesny.dwor@lodz.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 94 318 95 07, 500 534 634, 42 631 79 73, 724-722-206 lub pisemnie na adres: ul. Matejki 16, 91-402 Łódź.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, NIP.
Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych. Zatem, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane obsłudze serwisu rezerwacyjnego, obsłudze prawnej itp.
Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez RDLP w Łodzi Pani/Pana danych osobowych:
prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden cel ich przetwarzania;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.